Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1986

Moscow: Detizdat, 1986

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by K. Pretro. Illustrations by M.Miturich, V.Chaplya, E.Benyaminson, B.Diodorov, Yu.Molokanov, B.Kyshtymov, K.Filippova, E.Sadovnikova, O.Tesler, M.Nikitina, O.Statsevich, O.Barbenko, E.Gladikova, E.Kudryavtseva, A.Gurev.