Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1982

Moscow: Detizdat, 1982

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,000,000.

.

 

Cover by N. Voronkov. Illustrations by V.Galdyaev, V.Pertsov, A.Semenov, V.Galatenko, Yu.Kopeiko, B.Diodorov, V.Chaplya, N.Charushin, V.Kutukov.