Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by L.Tokmakov. Illustrations V.Galdyaev, S.Denisov, V.Chapli, N.Charushin, S.Ostrov, E.Benyaminson, O.Yakhnin, A.Semenov, V.Kanevskii, E.Gladikova