Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by N.Charushin. Illustrations by I.Kabakov, V.Losin, B.Diodorov, E.Benyaminson, V.Chizhikov, C.Denisov, V.Khlebnikova, O,Yakhnin.