Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by M.Miturich. Illustrations by V.Khlebnikova, V.Chaplya, V.Duvidov, N.Charushin, B.Diodorov, G.Makaveeva, V.Dmitryuk, E.Gladikova, L.Tokmakov, A.Semenov, V.Galatenko, H.Dobrovolskaya.