Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 26 pages

Edition: 5,900,000.

.

 

Cover by V.Losin. Illustrations by  B.Diodorov, V.Losin, E.Benyaminson, M.Topaz, M.Basmanova, T.Mavrina, N.Ustinov, M.Rebinder, V.Galdyaev, E.Gladikova.