Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 26 pages

Edition: 5,883,500.

.

 

Cover by L.Nizhnii. Illustrations by V.Duvidov, V.Galdyaev, B.Diodorov, E.Gladikova, E.Benyaminson, E.Tykotskii, N.Koshelkova, M.Topaz, A.Semenov.