Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover is a chidren's drawing. Illustrations by V.Galdyaev, V.Chizhikov, M.Topaz, E.Benyaminson, Z.Pozdnyanskaya, B.Kalaushin, A.Semenov, G.Sokolov, E.Gladikova.