Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by L.Tokmakov. Illustrations by L.Tokmakov, B.Diodorov, V.Chizhikov, E.Rachev, N.Dobrovolskii, A.Brei, N.Ustinov, V.Dmitryuk, N.Voronkov, L.Nizhnii, E.Benyaminson, A.Semenov, V.Gordon.