Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.8, August 1978

Moscow: Detizdat, 1978

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N.Koshelkova. Illustrations by L.Kurzenkov, L.Tokmakov, S.Denisov, V.Kanevskii,  V.Duvidov, A.Semenov,  V.Miturich, V.Losin, G.Sokolov, L.Shulgina, Z.Yaremenko.