Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Duvidov. Illustrations by, A.Brei, V.Gusev, L.Nizhnii, E.Avakyan, N.Koshelkova, S.Denisov, B.Diodorov, Yu.Molokanov, Yu.Koval, V.Khlebnikova, G.Sokolov.