Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by M. Voronkov. Illustrations by S.Denisov, B.Diodorov, L.Tokmakov, V.Chaplya, V.Duvidov, Yu.Koval, L.Nizhnii, A,Livanov, V.Dmitryuk, N.Kholendro, E.Avakyan.