Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Dmitryuk. Illustrations by V.Dmitryuk, V.Statsinskii, N.Ustinov, V.Chaplya, E.Benyaminson, S.Denisov, L.Nizhnii, V.Diodorov, A.Semenov, A.Kudryavtseva.