Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1975

Moscow: Detizdat, 1975

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by Yu. Molokanov. Illustrations by V.Duvidov, N.Kholendro, V.Chaplya, N.Ustinov, S.Denisov, V.Pivovarov, N.Voronkov, A.Semenov, V.Losin, M.Rebinder, V.Goshko,