Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.7, July 1974

Moscow: Detizdat, 1974

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by A. Brei. Illustrations by B.Kocheishvili, A.Livanov, A.Semenov, V.Losin, Yu.Molokanov, M.Miturich, V.Duvidov, V.Golyavkin. E.Benyaminson, B.Kyshtymov, N.Ustinov, E.Avakyan