Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.1, January 1974

Moscow: Detizdat, 1974

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by N.Blagovolin, N.Ustinov, M.Miturich, V.Dmitryuk, P.Bagin, S.Denisov, V.Chizhikov, V.Klimov, V.Goshko, A.Livanov, A.Semenov, M.Rebinder.