Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.9, September 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Gusev. Illustrations by V.Gusev, Yu.Molokanov, N.Ustinov, M.Rebinder, B.Zhilite, V.Chizhikov, A.Sklyutauskaite, V.Losin, V.Dmitryuk, V.Statsinskii.