Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.1, January 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,900,000.

.

 

Cover by M.Miturich. Illustrations by S.Denisov, M.Miturich, N.Voronkov, V.Statsinskii, V.Duvidov, V.Dmitryuk, N.Popov, P.Bagin, E.Nemirova, N.Kholendro, M.Rebinder.