Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Dmitryuk. Illustrations by I.Kukles, V.Statsinskii, N.Voronkov, V.Duvidov, T.Mavrina, N.Ustinov, N.Popov, V.Chizhikov, L.Tokmakov, E.Goldin, V.Ivanov, A.Semenov, M.Garakanidze, K.Rotov, V.Konashevich, A.Kanevskii.