Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1966

Moscow: Detizdat, 1966

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 4,700,000.

.

 

Cover by E.Rachev. Illustrations by V.Chizhikov, V.Galdyaev, F.Lemkul, N.Ustinov, E.Benyaminson, K.Kyshtymov, E.Bulatov, O.Vasilev, E.Monin, M.Miturich, A.Eliseev,  M.Skobelev, L.Smekhov, Yu.Molokanov.