Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1963

Moscow: Detizdat, 1963

280 x 218 mm. 20 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by E.Monin. Illustrations by V.Chizhikov, A.Livanov, K.Kuznetsov, L.Tokmakov, M.Uspenskaya,  A.Brei, A.Itkin, M.Mezheninov.