Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1962

Moscow: Detizdat, 1962

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by V. Chizhikov.Illustrations by I.Kabakov, A.Livanov, A.Brei, E.Rachev, V.Bogatkin, T.Tolstaya, L.Tokmakov, F.Lemkul, E.Monin, V.Kuznetsov.