Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1960

Moscow: Detizdat, 1960

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by E. Rachev. Illustrations by B.Malenkovskii, F.Lemkul, V.Chizhikov, M.Saltykov, M.Miturich, I.Pyatkin, V.Fedotov, M.Zotova.