Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1958

Moscow: Detizdat, 1958

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by E.Rachev. Illustrations by P.Pinkisevich, A.Eliseev, M.Skobelev, Yu.Uzbyakov, M.Uspenskaya, E.Korotkova, Z.Pogarskaya, E.Afanaseva, A,Itkin, N.Tseitlin, V.Statsinskii, V.Losin.