Murzilka

(1924-to date)

5079    
     

1942 no. 3-4