Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1940

Moscow: Detizdat, 1940

280 x 216 mm. 18 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by M.Khrapovskii. Illustrations by M.Khrapkovskii, M.Mikhaelis, V.Zhitenev, V.Konstantinov, V.Golitsyn, A. Brei, V.Tauber, L.Smekhov, N.Khmelevskaya.