Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11-12, November-December 1939

Moscow: Detizdat, 1939

300 x 226 mm. 26 pages

Edition: 200,000.

.

 

Cover by V.Zhitenev. Illustrations by A.Brei, M.Mikhaelis, T.Shevchenko, N.Gembitskii, E.Astafeva, V.Zhitenev, L.Zakhvatkin, N.Mashkova, V.Vermel, E.Endrikson, M.Khrapkovskii, V.Tauber, L.Smekhov, G.Yakubovich.