Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1939

Moscow: Detizdat, 1939

300 x 226 mm. 18 pages

Edition: 200,000.

.

 

Cover by V.Zhitenev. Illustrations by A.Brei, M.Khrapovskii, N.Khmelevskaya, V.Veretennikov, P.Kuzmichev, G.Yakubovich, I.Kesha