Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1939

Moscow: Detizdat, 1939

300 x 226 mm. 14 pages

Edition: 200,000.

.

 

Cover by V.Zhitenev. Illustrations by E.Endrikson, D.Brodskaya, V.Zhitenev, T.Shevchenko, K.Romov, V.Veretennikov, M.Khrapkovskii, N.Radlov.