Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1939

Moscow: Detizdat, 1939

300 x 226 mm. 18 pages

Edition: 200,000.

.

 

Cover by A.Kanevskii. Illustrations by A.Brei, V.Zhitenev, G.Tuganov, M.Mikhaelis, O.Rozenblatt, G.Yakubovich, I.Kesha.