Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1937

Moscow: Detizdat, 1937

285 x 230 mm. 22 pages

Edition: 225,000.

.

 

Cover by unknown. Illustrations by I.Lunin, V.Zhitenev, M.Gurevich, V.Tauber, A.Stakheeva, L.Stekhov, N.Ushakov.