Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1937

Moscow: Detizdat, 1937

300 x 226 mm. 22 pages

Edition: 225,000.

.

 

Cover by A.Nosov. Illustrations by V.Gryuntal, S.Prusov, F.Polishuk, A.Kodzhak, V.Lotts, L.Smekhov, I.Lunin, A.Nosov.