Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1937

Moscow: Detizdat, 1937

300 x 226 mm. 20 pages

Edition: 260,000.

.

 

Cover by A. Kanevskii, Illustrations by N.Lapshin, G.Tuganov, F.Polishchuk, A.Nosov, E.Burgunker, L.Smekhov, A.Kanevskii.