Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1937

Moscow: Detizdat, 1937

300 x 226 mm. 20 pages

Edition: 260,000.

.

 

Cover by G.Nisskii. Illustrations by V.Veretennikov, M.Mikhaelis, P.Sokolov, V.Favorskii, K.Yuon, R.Barto, S.Glagolev,  Yu.Kuks, G.Nisskii, K.Ushakova.