Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1936

Moscow: Detgiz, 1936

300 x 226 mm. 20 pages

Edition: 225,000.

.

 

Cover by T.Lebedeva. Illustrations by I.Brodskii, B.Kustodiev, A.Kutateladze, D.Volgin, V.Veretennikov, V.Tselmer,