Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1936

Moscow: Detgiz, 1936

300 x 226 mm. 20 pages

Edition: 225,000.

.

 

Cover by V.Vatagin. Illustrations by A.Borovskaya, E.Golyakhovskii, V.Tselmer, B.Berendgof, V.Vatagin, K.Kuznetsov,