Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1936

Moscow: Detgiz, 1936

300 x 226 mm. 20 pages

Edition: 225,000.

.

 

Cover by V.Vasilev. Illustrations by A.Brei, K.Kuznetsov, A.Kanevskii, A.Bubnov, E.Golyakhovskii, B.Berendgof, I.Efimov.