Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1934

Moscow: Detskaya literatura, 1934

300 x 226 mm. 16 pages

Edition: 130,000.

.

 

Cover by unknown. Illustrations by V.Vasilev V.Bordichenko, V.Vatagin, D.Shmarinov, R.Barto, M.Genke, K.Kuznetsov