Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1932

Moscow: Pravda, 1932

236 x 178 mm. 32 pages

Edition: 300,000.

.

 

Cover by unknown. Illustrations by B.Dekhterev, N.Ushakova, D.Shmarinov, K.Zotov, V.Fomin, V.Shcheglov.