Murzilka

(1924-to date)

5079    
   

1930 no. 4

 

1930 no. 7