Dmitrii Mitrokhin   (1883 - 1973)

15970

Dmitrii Mitrokhin and E. Lisenkov

Гравюры на дерев

Wood engravings

Leningrad Soyuz Khudozhnikov, 1935

278 x 204 mm. 64 pages

Edition: 1,000. Copy no. 38.

 

 

A set of 26 woodengravings. Copy signed by Mitrokhin.