Vadim Medzhibovskii

(1956 - )

8878

Leonid Gomberg

Вадим  Меджибовский

Vadim Medzhibovskii

Moscow: Dom Evreiskoi Knigi, 2002

170 x 140 mm. 16 cards 

Edition: unknown

 

 

 

 

A folder with 16 cards