El Lissitzky

(1890 - 1941)

318

Vladimir Maiakovskii

Khorosho

Good

Leningrad: Khudozhnik RSFSR, 1987

210 x 144 m. 104 pages.

Edition: 2,000.

 

 

 

Reprint both of Dlia golosa and Khorosho

Commentary by Mikhail Guerman