Vladimir Lebedev     (1891 - 1967)

11249

E.S. Levitin

V.V. Lebedev, Naturshchitsy

V.V. Lebedev, models

Moscow: Pushkin Museum, 1967

165 x 145 mm. 72 pages

Edition: 2,000.