L. Kuznetsov                 1

7668

Lev Tolstoi

Филипок

Filipok

Moscow: Gosizdat, 1929

170 x 125 mm. 14+2 pages. 

Edition: 50,000. 

 

Reference:

Startsev 1933, no. 9415