Konstantin Kuznetsov   (1895 - 1980)

6755

Igor Artamonov

Gosneda

Gosneda

Los Angeles: Avtamonov, 1970

185 x 138 mm. 172 pages 

Edition: 1,000. 

 

Cover, and illustrations by K. Kuznetsov