Boris Kustodiev

(1878 - 1927)

1301

Vsevolod Voinov

Б. М. Кустодиев

B. M. Kustodiev

Leningrad: Gosizdat, 1925

312 x 228 mm. 94 + 55 pages

Edition: 2,000.