Aleksei Kravchenko

(1889 - 1940) 1

8389

Maksim Gorkii

Skazka ob Italii

A tale about Italy

Moscow: Academia, 1932

182 x 134 mm. 292 pages

Edition: 3,250.