Aleksei Kravchenko

(1889 - 1940) 1

12611

Botanik, X.

Yuliya ili verstrechi pod Novodivichem

Julia or the encounter at the Novodivichi

Moscow: Botanik X, 1928

150 x 112 mm. 58 pages

Edition: 300.

 

 

 

  Botanik X is the pseudonym of Aleksandr Vasilevich Chaianov (1888-1937)