Oleg Korovin

(1915 - 2002)

The Malachite Casket

   
1952   1952